รายชื่อคณะรัฐมนตรีไทยในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

 

โครงการแหล่งข่าวพลทหาร

รายชื่อสมาชิก

สรุปข่าวประจำเดือน

หัวข้อข่าวสารสำคัญ (หขส.)

การติดต่อสื่อสาร/ส่งข้อมูล

รวมลิงค์/ความรู้ทั่วไป

คณะรัฐมนตรี/ประวัติย่อ

ปัญหา/ข้อบกพร่อง/ข้อผิดพลาดของหน่วยร่วมโครงการฯ

 แนะนำเว็บไซด์หน่วยเข้าร่วมโครงการ

 ผู้บังคับบัญชา

กองข่าว ทภ.2

สำนักนายกรัฐมนตรี

พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ   ชินวัตร      

นายกรัฐมนตรี

  รองนายกรัฐมนตรี จำนวน 7 คน

ประวัติย่อ

ประวัติย่อ

พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ

นายสุวิทย์ คุณกิตต

นายจาตุรนต์ ฉายแสง

นายกร ทัพพะรังสี

ประวัติย่อ

ประวัติย่อ

 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ

นายวิษณุ เครืองาม

ร.ต.อ. ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ

 

 

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

 กระทรวงอุตสาหกรรม 

ประวัติย่อ

ประวัติย่อ

ประวัติย่อ

 ประวัติย่อ

พลเอก ธรรมรักษ์อิศรางกูร ณ อยุธยา

ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ์

นายวราเทพ รัตนากร

นายสมศักดิ์   เทพสุทิน  

รมว.

รมว.

รมช.

รมว. 

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม

ประวัติย่อ

ประวัติย่อ

ประวัติย่อ

นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย

นายสนธยา    คุณปลื้ม

นายอนุรักษ์   จุรีมาศ

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

รมว.

รมว.

รมว.

รมว.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์

ประวัติย่อ

ประวัติย่อ

นายสรอรรถ กลิ่นประทุม

นายเนวิน    ชิดชอบ

นายอดิศัย โพธารามิก

นายวัฒนา    เมืองสุข

รมว.

รมช.

รมว.

รมช.

กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ  การสื่อสาร

ประวัติย่อ

ประวัติย่อ

ประวัติย่อ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

นายพิเชษฐ สถิรชวาล

นายนิกร จำนง

นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ล

รมว.

รมช.

รมช.

รมว.

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย

ประวัติย่อ

ประวัติย่อ

นพ. พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช

นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา

นายประชา   มาลีนนท์

นายประมวล   รุจนเสรี

รมว.

รมว.

รมช.

รมช.

กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ

นางอุไรวรรณ   เทียนทอง 

 นายพินิจ   จารุสมบัติ

รมว.

รมว.

รมว.

รมว.

 กระทรวงศึกษาธิการ

 กระทรวงศึกษาธิการ
 กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข 

ประวัติย่อ

ประวัติย่อ

ประวัติย่อ

 นายปองพล   อดิเรกสาร

ดร. สิริกร มณีรินทร  

นางสุดารัตน์ เกยุราพันธ ์

พล.ต.อ. ประชา  พรหมนอก 

รมว.

รมช.

รมว.

รมช.

  set07_up_whitebg.gif

ประวัติ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร

พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ   ชินวัตร      

นายกรัฐมนตรี

พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ   ชินวัตร
  
อายุ :  26  กรกฎาคม  2492
อาชีพ :  นักธุรกิจ
ตำแหน่ง :  หัวหน้าพรรค
สัญชาติ :  ไทย

การศึกษา

มัธยมศึกษา :  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
อุดมศึกษา :  พ.ศ. 2512 โรงเรียนเตรียมทหาร  รุ่นที่ 10
  :  พ.ศ. 2516 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 26 โดยสอบได้คะแนนเป็นที่ 1
ปริญญาโท :  ได้รับทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.)  Eastern Kentucky  
  University สหรัฐอเมริกา สาขา Criminal Justice
ปริญญาเอก :  Sam Houston State University สหรัฐอเมริกา
สาขา Criminal Justic
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. 2541 - 2543   :  ก่อตั้งพรรคไทยรักไทย และ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
 • พ.ศ. 2539 - 2540   :  ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี (ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ)
 • ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังธรรม
 • ลาออกจากการเข้าร่วมในคณะรัฐมนตรี
 • เข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบงานด้านจราจร (ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา)
 • เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังธรรม
 • พ.ศ. 2537 - 2538   :  ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • พ.ศ. 2530 - 2537   :  ลาออกจากราชการเพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว
  ประธานกรรมการ บริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ จำกัด
 • พ.ศ. 2516 - 2530 :  รองผู้กำกับการนโยบายและแผนงาน/กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
บทบาททางสังคม
 • รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย 6 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยคม และ เป็นผู้ริเริ่มแนวความคิดที่จะนำดาวเทียมสื่อสาร  "ไทยคม"    มาใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาผ่านดาวเทียมเพื่อเปิดโอกาส ให้เด็กชนบทผู้ยากไร้ที่ไม่สามารถเรียนต่อ  ได้มีโอกาสเรียนต่อในท้องถิ่นของตนเอง  ทั้งนี้โดยได้รับความร่วมมือจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เป็นกรรมการอำนวยการ สถาบันเอเชียการศึกษาปี 2538 - ปัจจุบัน
 • เป็นกรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เป็นกรรมการที่ปรึกษา BANGKOK CLUB
 • เป็นกรรมการอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลเกียรติคุณ
 • 2539

:   ได้รับรางวัล "Outstanding Criminal Justice Alumnus Awards"  จาก Criminal Justice Center, Sam   Houston  State  University และได้รับรางวัล "Distinguished   Alumni   Award" จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2539

 • 2538 

:   ได้รับคัดเลือกไปเป็น 1 ใน 3 คนไทยดีเด่น ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประเทศไทยและฟิลิปปินส์ เข้ารับรางวัลจากสถานฑูตฟิลิปปินส์

 • 2537
:   ได้รับรางวัล   "บุคคลดีเด่นผู้พัฒนาโทรคมนาคมเพื่อสังคมของประเทศไทยประจำปี 2536" จากสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
:   ได้รับยกย่องจากหนังสือพิมพ์ Singapore Business Times ให้เป็น 1 ใน 12 นักธุรกิจผู้นำของเอเชียได้รับคัดเลือกจากนิตยสาร Financial World ที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาให้เป็นหนึ่งใน Asian CEO of the Year ได้รับพระราชทานปริญญา วารสารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:   ได้รับคัดเลือกให้เป็นคนไทยคนแรกและเป็นบุคคลที่ 3 ที่ได้รับทุน " Lee Kuan Yew Exchange Fellowship " จากประเทศสิงคโปร์

 • 2535

:   ได้รับรางวัล "1992 Asean Business Man of the Year" จาก Asean Institute ประเทศอินโดนีเซีย
:   ได้รับรางวัล "เกียรติยศจักรดาว" ด้านพัฒนาเศรษฐกิจจากคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนเตรียมทหาร

set07_up_whitebg.gif

ประวัติ พล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ

ประวัติย่อ

พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ

วันเข้ารับตำแหน่ง 17 กุมภาพันธ์ 2544
วันที่เกิด/สถานที่ 15 พฤษภาคม 2475
ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส สมรส : คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ
การศึกษา พ.ศ. 2492 มัธยมศึกษา - โรงเรียนอำนวยศิลป์ , โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2496 ปริญญาตรี - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า,
พ.ศ. 2502 โรงเรียนสื่อสารกองทัพบก ฟอร์ตบอนมัธ สหรัฐอเมริกา (หลักสูตรการซ่อมเครื่องไมโครเวฟ)
พ.ศ. 2504 กองทัพน้อยที่ 9 เกาะริวกิว โอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรฝึกงานการประกอบซ่อมเครื่องมือสื่อสาร)
พ.ศ. 2505 โรงเรียนทหารสื่อสาร ประเทศไทย (หลักสูตรผู้บังคับกองพัน)
พ.ศ. 2506 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ประเทศไทย
พ.ศ. 2507 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา (หลักสูตรเสนาธิการกิจ)
พ.ศ. 2512
หลักสูตรกระโดดร่มนายทหารชั้นผู้ใหม่ รุ่นที่ 2 ประเทศไทย
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2503 ผู้บังคับกองร้อยซ่อมบำรุงเครื่องสื่อสารเขตหลัง กรมการทหารสื่อสาร
พ.ศ. 2510 นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กรมการทหารอาสาสมัคร
พ.ศ. 2511 นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกรม กรมยุทธการทหารบก
พ.ศ. 2514 หัวหน้ากอง กรมยุทธการทหารบก
พ.ศ. 2522 นายทหารคนสนิทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและประจำกองบัญชาการกองทัพบก
พ.ศ. 2524 เจ้ากรมยุทธการทหารบก
พ.ศ. 2525 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ
พ.ศ. 2526 รองเสนาธิการทหารบก
พ.ศ. 2528 เสนาธิการทหารบก
พ.ศ. 2529 ผู้บัญชาการทหารบก
พ.ศ. 2530 ผู้บัญชาการทหารบกและรักษาราชการผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง 30 มีนาคม 2533 รองนายกรัฐมนตรี
30 มีนาคม 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
15 พฤษภาคม 2535 ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
29 กันยายน 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
23 กันยายน 2536 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
14 กรกฎาคม 2537 รองนายกรัฐมนตรี
18 กรกฎาคม 2538 รองนายกรัฐมนตรี
18 กรกฎาคม 2538 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
25 พฤศจิกายน 2539 นายกรัฐมนตรี
29 พฤศจิกายน 2539 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
10 เมษายน 2540 ประธานคณะผู้บริหารพรรคความหวังใหม่
26 พฤศจิกายน 2540 ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
2 กันยายน 2541 ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
12 พฤษภาคม 2542 ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
17 พฤษภาคม 2542 ประธานคณะผู้บริหารพรรคความหวังใหม่
29 พฤษภาคม 2543 ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งพรรคความหวังใหม่
23 มีนาคม 2527 สมาชิกวุฒิสภา
22 เมษายน 2530 สมาชิกวุฒิสภา
22 มีนาคม 2535 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี เขต 1-พรรความหวังใหม่ 51,192 คะแนน
13 กันยายน 2535 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี เขต 1-พรรความหวังใหม่ 42,208 คะแนน
2 กรกฎาคม 2538 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เขต 1-พรรความหวังใหม่ 116,499 คะแนน
17 พฤศจิกายน 2539 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เขต 1-พรรความหวังใหม่ 147,444 คะแนน
6 มกราคม 2544 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคความหวังใหม่
25 ตุลาคม 2533 หัวหน้าพรรคความหวังใหม่
17 กุมภาพันธ์ 2544 รองนายกรัฐมนตรี
17 กุมภาพันธ์ 2544 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 18 พฤศจิกายน 2496 เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.)
5 ธันวาคม 2504 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
5 ธันวาคม 2505 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
5 ธันวาคม 2507 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
5 ธันวาคม 2509 เหรียญจักรมาลา
5 ธันวาคม 2509 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ช.)
10 กันยายน 2511 เหรียญชัยสมรภูมิ (เวียตนาม)
17 ธันวาคม 2511 เครื่องหมายเหล่าระเบิดสำหรับประดับแพรพรรณเหรียญชัยสมรภูมิ (เวียตนาม)
ธันวาคม 2511 เหรียญบรอนซ์สตาร์มิดอล ชั้นวี
25 กันยายน 2513 เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2
5 ธันวาคม 2513 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
5 ธันวาคม 2517 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
5 ธันวาคม 2519 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
5 ธันวาคม 2523 ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)
5 พฤษภาคม 2525 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)
5 ธันวาคม 2525 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
5 ธันวาคม 2526 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
5 พฤษภาคม 2527 ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.)
5 ธันวาคม 2527 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
5 พฤษภาคม 2530 ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว)
27 มีนาคม 2533 รามาธิบดี ชั้นที่ 2 มหาโยธิน (ม.ร.)
25 กันยายน 2533 เหรียญรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
5 ธันวาคม 2539 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)
18 กุมภาพันธ์ 2540 ออร์เดอร์ เดล ลิเบร์ตาดอร์ ซานมาร์ติน ชั้นกรัน ครูซ ประเทศอาร์เจนตินา, ลีเจิน ออฟ ออเนอร์ (ดีกรี ออฟ ชีพ คอมมานเดอร์) ประเทศฟิลิปปินส์

set07_up_whitebg.gif

ประวัตินายสุวิทย์  คุณกิตติ

ประวัติย่อ

นายสุวิทย์ คุณกิตติ

วันเข้ารับตำแหน่ง 9 ตุลาคม 2544
วันที่เกิด/สถานที่ 17 ตุลาคม 2500 / จ.ขอนแก่น
ศาสนา พุทธ
การศึกษา ม.ศ. 5 โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์
ปริญญาตรีทางเคมี มหาวิทยาลัยเคนตักกี้ สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโททางเคมี มหาวิทยาลัยเคนตักกี้ สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน กรรมการบริหารสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
ผู้อำนวยการโครงการการจัดการจัดตั้งสำนักวิจัยและนโยบายงบประมาณฝ่ายนิติบัญญัติ สถาบันนโยบายศึกษา
ประธานคณะกรรมการนโยบายวิจัยรัฐสภา
ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฏร
ประธานคณะอนุกรรมธิการกิจการจัดทำแผนพัฒนาสภาผู้แทนราษฏร
ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสตรีและเยาวชน
ประธานคณะกรรมาธิการนโยบายมันสำปะหลัง
สมาชิกสภาจังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2535-2536,2539-ปัจจุบัน สภานายกพิเศษแห่งเนติบัณฑิตยสภา
พ.ศ. 2535-2536,2539-ปัจจุบัน สภานายกพิเศษสภาทนายความแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2544 รองนายกรัฐมนตรี

ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง พ.ศ. 2541 รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2540 รองนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2535,2539 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. 2539 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. 2538 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. 2533 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
พ.ศ. 2533 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
พ.ศ. 2530 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
พ.ศ. 2529 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2528 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2526, 2529, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538 และ 2539 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

set07_up_whitebg.gif

ประวัตินายจาตุรนต์  ฉายแสง

นายจาตุรนต์ ฉายแสง

วันเข้ารับตำแหน่ง 5 มีนาคม 2545
วันที่เกิด/สถานที่เกิด 1 มกราคม 2499/ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส  สมรสแล้ว
การศึกษา ประถมศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ปริญญาตรี B.A. Economics State University of New York Buffalo, New York, U.S.A.
ปริญญาโท M.A. Economics The American University, Washington, D.C., U.S.A.
ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2529,2531,2535/1,2538 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. 2529 - 2530 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2529 - 2531 เลขานุการคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ
พ.ศ. 2531 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. 2531 - 2534 เลขานุการคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2534 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2535 - 2538 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2535 - 2538 โฆษกพรรคความหวังใหม่
พ.ศ. 2538 - 2539 ประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2539-2540 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
สถานที่ทำงาน/ที่อยู่ สำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ
ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง เลขาธิการพรรคความหวังใหม่
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2529 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
พ.ศ. 2531 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
พ.ศ. 2533 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
พ.ศ. 2539 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
พ.ศ. 2539 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
พ.ศ. 2543 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

set07_up_whitebg.gif

ประวัตินายกร  ทัพพะรังสี

นายกร ทัพพะรังสี

วันเข้ารับตำแหน่ง 5 มีนาคม พ.ศ. 2545
วันที่เกิด/สถานที่เกิด 14 กันยายน 2488
ศาสนา พุทธ
สถานภาพการสมรส สมรส: คุณระพีพรรณ ทัพพะรังสี (ถาวรธาร)
สถานที่ทำงาน / ที่อยู่ กรุงเทพฯ 111/1 ซอยราชครู ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท
กรุงเทพฯ 10400
นครราชสีมา 16/2 ถนนนมัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
การศึกษา เริ่มต้นเรียนที่อนุบาลละอออุทิศแล้วไปต่อที่โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล,
เรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1 ปี ลาออกไปศึกษาต่อที่วิลบราแฮม อะแคเดมี่ จากนั้นเข้าเรียนด้านบริหารอุตสาหกรรมที่มหาวิทยาลัยคล๊าก รัฐแมตซาซูเซสต์ สหรัฐอเมริกาจนจบปริญญาตรี

ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2526 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคชาติไทย
พ.ศ. 2535 ร่วมก่อตั้งพรรคชาติพัฒนา โดยดำรงตำแหน่งโฆษกพรรค
พ.ศ. 2535-2537 ประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2538 รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา, ประธานคณะกรรมาธิการพลังงาน
พ.ศ. 2541 หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา
ผู้ช่วยทูตการค้า สถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย 6 ปี, สมาชิกราชกรีฑาสโมสร, นายกสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา, ประธานสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ           

(ไอบีเอฟ)
ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง พ.ศ. 2517 เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
พ.ศ. 2518 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
พ.ศ. 2519 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2523 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2529 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2531-2534 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คุมงานด้านพลังงาน
พ.ศ. 2539 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2541 รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2545 รองนายกรัฐมนตรี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (มปช.)

set07_up_whitebg.gif

ประวัตินายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์

ประวัติย่อ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

วันเข้ารับตำแหน่ง 9 ตุลาคม 2544
วันที่เกิด/สถานที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2496/ กรุงเทพฯ
ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส สมรส : นางอนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์
การศึกษา พ.ศ. 2515 ปริญญาตรี(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2519 ปริญญาโท(การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. 2527 ปริญญาเอก (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทอร์น, อเมริกา

ประวัติการทำงาน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
กรรมการ บริษัท ป.ต.ท. สำรวจและปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการในอนุกรรมการพิจารณารับและเพิกถอนหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/ที่อยู่ กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
รัตนโกสินทร์วิลล์ (ห้อง เอ 15) 525/2 ซ. จึงเจริญพานิช แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ดร.ทนง พิทยะ)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร)
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ศ.ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์)
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. 2544 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2544 รองนายกรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ปม.)

set07_up_whitebg.gif

ประวัตินายวิษณุ  เครืองาม

นายวิษณุ เครืองาม

คุณวิษณุ เครืองาม
วัน/เดือน/ปีเกิด : 15 กันยายน 2494
 
การศึกษา
 
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
  :   เนติบัณฑิตไทย
ปริญญาโท,เอก :  LL.M. University of California, Berkley, U.S.A.
  : J.S.D. University of California,  Berkley, U.S.A.
 เกียรติประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. 2515 อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พ.ศ. 2516 อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2517 อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2529 ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2534 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2535 - 2543 สมาชิกวุฒิสภา
 • พ.ศ. 2536 - 2545 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
     รางวัลเกียรติคุณ
 • พ.ศ. 2534 รับพระราชทานรางวัลตัวอย่างบุคคลผู้พูดภาษาไทยได้ถูกต้อง และเหมาะสม จากมหาวิทยาลัยมหิดลและราชบัณฑิตยสถาน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2534
 • พ.ศ. 2540 ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะนิติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2540
 • พ.ศ. 2539 ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม สาขานิติศาสตร์ ประจำปี 2539 จากสภาวิจัยแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2540 ได้รับรางวัลผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2540 (รางวัลครุฑทองคำ) ของสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย จากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2541
 • พ.ศ. 2541 ได้รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำปี 2541 จากสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
 • พ.ศ. 2543 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2543
 • พ.ศ. 2544 ได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช)

set07_up_whitebg.gif

ประวัติ ร.ต.อ.ปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ์

ประวัติย่อ

ร.ต.อ. ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์

วันเข้ารับตำแหน่ง 17 กุมภาพันธ์ 2544
วันที่เกิด/สถานที่เกิด 1 สิงหาคม 2493 / กรุงเทพฯ
ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส สมรส : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี เปี่ยมสมบูรณ์
การศึกษา พ.ศ. 2515 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต รร.นายร้อยตำรวจ
พ.ศ. 2518 มหาบัณฑิต (งานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท
พ.ศ. 2522 ดุษฎีบัณฑิต (อาชญาวิทยา) มหาวิทยาลัยฟลอริดาสเตท

ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2515 - 2516 ผบ.หมวด ตชด. กรมตำรวจ
พ.ศ. 2516 - 2522 นักเรียนทุนรัฐบาลไทย มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท, มหาวิทยาลัยฟลอริดาสเตท
พ.ศ. 2523 - 2524 ผบ.กองร้อย โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
พ.ศ. 2524 - 2524 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. 2524 - 2530 รองศาสตราจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. 2530 - 2539 ศาสตราจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. 2530 - 2532 คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. 2532 - 2534 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. 2534 - 2538 อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. 2538 - 2540 นายกสภาราชภัฏอุตรดิตถ์ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
พ.ศ. 2540 - 2543 ประธานโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชินวัตร
พ.ศ. 2543 - 2544 อธิการบดี มหาวิทยาลัยชินวัตร
พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน เลขาธิการพรรคไทยรักไทย
พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สถานที่ทำงาน/ที่อยู่ พรรคไทยรักไทย
17/1 ลาดพร้าว ซอย 10 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง พ.ศ. 2544 ผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก

set07_up_whitebg.gif

ประวัติพลเอก ธรรมรักษ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา

ประวัติย่อ

พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

วันเข้ารับตำแหน่ง 17 กุมภาพันธ์ 2544
วันที่เกิด/สถานที่เกิด 22 กรกฎาคม 2481/ จังหวัดร้อยเอ็ด
ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส สมรส : นางวนิดา อิศรางกูร ณ อยุธยา
การศึกษา พ.ศ. 2507 วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2507-2509 ผบ. มว. กองพันฝึก กรมการทหารสื่อสาร
พ.ศ. 2510-2515 ประจำแผนก กองการวิทยุประจำกิ่ง กรมการทหารสื่อสาร
พ.ศ. 2516-2519 ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกข่าว กองพลทหารราบที่ 3 ช่วยราชการ กองทัพภาคที่ 2 ส่วนหน้า กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. 2525-2526 หัวหน้ากองข่าวกองทัพภาคที่ 4 กองทัพภาคที่ 4
พ.ศ. 2527-2531 หัวหน้ากองข่าว กรมข่าวทหารบก ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก
พ.ศ. 2532-2533 ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร หน่วยข่าวกรองทางทหารกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2534-2538 หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการทหารสูงสุด
พ.ศ. 2539-2540 ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด ศูนย์รักษาความปลอดภัยถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2541 ที่ปรึกษาพิเศษ กองบัญชาการทหารสูงสุด

สถานที่ทำงาน/ที่อยู่ สำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บ้านเลขที่ 51/645-1 ซอยเอกบูรพา 3 หมู่บ้านเมืองเอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช)
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

set07_up_whitebg.gif

ประวัติร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ์

ประวัติย่อ

ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ์

วันเข้ารับตำแหน่ง 17 กุมภาพันธ์ 2544
วันที่เกิด/สถานที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2483/ จังหวัดเชียงใหม่
ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส สมรส : นางรัตนา เชาว์วิศิษฐ
การศึกษา พ.ศ. 2495 มัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนอัสสัมชัญ
พ.ศ. 2499 SCHOOL LEAVING CERTIFICATE DIOCESAN BOY'S SCHOOL, HONGKONG
พ.ศ. 2502 GCE A' LEVEL BRISTOL COLLEGE OF COMMERCE, UK.
พ.ศ. 2505 B.SC ECONOMICS LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE

ประวัติการทำงาน 18 พฤษภาคม 2509 ทส.เจ้ากรมการเงินทหารบก กองทัพบก
15 ธันวาคม 2515 วิทยากรโท สศค. กระทรวงการคลัง
9 กันยายน 2518 เศรษฐกรโท 6 สศค. กระทรวงการคลัง
1 กันยายน 2521 ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
20 พฤศจิกายน 2523 ผู้อำนวยการกองอากร กรมสรรพากร
1 ธันวาคม 2523 ผู้อำนวยการโรงงานกระสอบ กระทรวงการคลัง
1 ตุลาคม 2527 สรรพากรเขต 3 กรมสรรพากร
1 กันยายน 2529 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมสรรพากร
1 ตุลาคม 2531 รองอธิบดี กรมสรรพากร
1 ตุลาคม 2535 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
1 ตุลาคม 2536 รองปลัดฯ กระทรวงการคลัง
1 ตุลาคม 2538 อธิบดี กรมสรรพากร
28 ธันวาคม 2539 อธิบดี กรมธนารักษ์
29 สิงหาคม 2540 อธิบดี กรมสรรพากร

สถานที่ทำงาน/ที่อยู่ กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุ งเทพฯ
224/1 สุขุมวิท 49 (ซอยกลาง) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2514 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
พ.ศ. 2517 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
พ.ศ. 2519 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
พ.ศ. 2522 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
พ.ศ. 2528 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
พ.ศ. 2531 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
พ.ศ. 2533 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
พ.ศ. 2536 มหาวชิรมงกุฎ
พ.ศ. 2539 มหาปรมาภรณ์

set07_up_whitebg.gif

ประวัตินายวราเทพ รัตนากร

ประวัติย่อ

นายวราเทพ รัตนากร

วันเข้ารับตำแหน่ง 17 กุมภาพันธ์ 2544

วันที่เกิด/สถานที่เกิด 25 กรกฎาคม 2507 / จังหวัดกำแพงเพชร
ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส สมรส : นางอรอุมา รัตนากร
การศึกษา พ.ศ. 2529 ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2535 ปริญญาโท MBA วิทยาลัยแทมป้า สหรัฐอเมริกา

สถานที่ทำงาน/ที่อยู่ กระทรวงการคลัง
193 หมู่ 4 ตำบลระหาน กิ่งอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 62210

ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (2535/1,2535/2,2538,2539 และ 2544 )
พ.ศ. 2538-2541 กรรมการบริหารองค์การรัฐสภาอาเซียน
พ.ศ. 2542 กรรมการบริหารและโฆษกพรรคความหวังใหม่
พ.ศ. 2538 เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2539 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตติยาภรณ์มงกุฎไทย
ตติยาภรณ์ช้างเผือก
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
มหาวชิรมงกุฎ

set07_up_whitebg.gif

ประวัตินายสมศักดิ์   เทพสุทิน  

 ประวัติย่อ

นายสมศักดิ์   เทพสุทิน  

วันเข้ารับตำแหน่ง 17 กุมภาพันธ์ 2544
วันที่เกิด/สถานที่เกิด 13 มกราคม 2498/จังหวัดสุโขทัย
ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส สมรส : นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน
การศึกษา พ.ศ. 2521 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (เจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
พ.ศ. 2538 ปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน ดำเนินธุรกิจก่อสร้าง (ห้างหุ้นส่วน สุโขทัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด) และกิจการฟาร์ม (เทิดไทฟาร์ม)

สถานที่ทำงาน/ที่อยู่ 12/11 หมู่ที่ 1 ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง พ.ศ. 2526-2529 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. 2529 ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2529-2531 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. 2531 เลขานุการนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2531-2534 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. 2535-2538 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. 2538-2539 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2538-2539 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. 2539 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. 2539-2540 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2540-2541 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
มหาวชิรมงกุฎ
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

set07_up_whitebg.gif

ประวัตินายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย

ประวัติย่อ

นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย

วันเข้ารับตำแหน่ง 17 กุมภาพันธ์ 2544
วันที่เกิด/สถานที่เกิด 7 มิถุนายน 2501/กรุงเทพฯ
ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส สมรส : ดร. คุณหญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย
การศึกษา พ.ศ. 2522 ปริญญาตรี (นบ.เกียรตินิยม) รางวัลเหรียญทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2524 ปริญญาโท (M.A.L.D.) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โรงเรียนกฎหมายและการทูตเฟลทเชอร์ มหาวิทยาลัยทัพส์
พ.ศ. 2525 ปริญญาโททางนิติศาสตร์ (LL.M) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
พ.ศ. 2528 ปริญญาเอกนิติศาสตร์ (S.J.D) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2532-2534 กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
พ.ศ. 2533-2544 ประธานกรรมการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
พ.ศ. 2535-2538 คณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2535-2538 ประธาน คณะกรรมการปรับปรุงประกาศของคณะปฏิวัติด้านกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พ.ศ. 2538-2539 ประธานกรรมการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
พ.ศ. 2538-2539 ประธานกรรมการ กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
พ.ศ. 2538-2539 ประธาน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2539
พ.ศ. 2537-2539 กรรมการ กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
พ.ศ. 2540-2544 กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. 2540-2543 ประธาน สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ (ISEP)
พ.ศ. 2541-2543 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2541-2542 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารแหลมทอง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2542-2543 ประธานกรรมการบริหาร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2542-2543 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยออยล์ จำกัด
พ.ศ. 2542-2543 กรรมการ บริษัทไทยออลย์ เพาเวอร์ จำกัด
พ.ศ. 2542-2543 ประธาน มูลนิธิสถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ

สถานที่ทำงาน/ที่อยู่ กระทรวงการต่างประเทศ
443 ถนนศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพฯ 10400
ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง พ.ศ. 2531-2534 ที่ปรึกษานโยบายนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2532-2534 ที่ปรึกษารัฐสภา
พ.ศ. 2535-2535 ที่ปรึกษานโยบายนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ
พ.ศ. 2538-2539 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2539-2540 รองประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศ
พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม)
ปถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช)

set07_up_whitebg.gif

ประวัตินายสนธยา    คุณปลื้ม

ประวัติย่อ

นายสนธยา    คุณปลื้ม

วันเข้ารับตำแหน่ง 17 กุมภาพันธ์ 2544
วันที่เกิด/สถานที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2506/ จังหวัดชลบุรี
ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
การศึกษา พ.ศ. 2511 อนุบาล โรงเรียนแสนสุขศึกษา
พ.ศ. 2518 ประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ
พ.ศ. 2523 มัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
พ.ศ. 2533 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2541 ปริญญาโท รัฐศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานที่ทำงาน/ที่อยู่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
75/47 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง พ.ศ. 2535 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2535 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2538 - 2539 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2539 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2540 - 2543 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2543 - 2544 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2544 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2538 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
พ.ศ. 2539 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
พ.ศ. 2540 มหาวชิรมงกุฎ
พ.ศ. 2541 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

set07_up_whitebg.gif

ประวัตินายอนุรักษ์   จุรีมาศ

นายอนุรักษ์   จุรีมาศ

วัน/เดือน/ปีเกิด 4.. 2503
 
การศึกษา
 
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ รามคำแหง
  เนติบัณฑิตไทย
 เกียรติประวัติทางการเมือง
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2545
 • รองประธานคณะกรรมการบริษัทขนส่ง จำกัด พ.ศ.2545
 • อดีตรองเลขาธิการพรรคชาติไทย
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2541
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2540
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2529, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538, 2539
 • เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2538
 • ผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2535
 • เลขานุการ ประธานสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2531
     สถานที่ติดต่อ
 • 170 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

set07_up_whitebg.gif

ประวัตินายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

ประวัติย่อ

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

วันเข้ารับตำแหน่ง 17 กุมภาพันธ์ 2544
วันที่เกิด/สถานที่เกิด 15 มกราคม 2495/จังหวัดยะลา
ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส สมรส : นางกัญญา ปัญญาชาติรักษ์
การศึกษา พ.ศ. 2517 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2518-2523 รับจ้างปลูกป่า,บริษัทลำปางทำไม้ จำกัด
พ.ศ. 2523-2529 ลูกจ้าง,องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
พ.ศ. 2530-ปัจจุบัน เจ้าของ,สวนส้มเพชรลานนา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

สถานที่ทำงาน/ที่อยู่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
146/62 ซอยศรีนคร ถนนสุขุมวิท 71 พระโขนง กรุงเทพฯ

ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร พรรคไทยรักไทย

set07_up_whitebg.gif

ประวัตินายสรอรรถ กลิ่นประทุม

ประวัติย่อ

นายสรอรรถ กลิ่นประทุม

วันเข้ารับตำแหน่ง 17 กุมภาพันธ์ 2544
วันที่เกิด/สถานที่เกิด 17 มีนาคม 2499/จังหวัดราชบุรี
ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส สมรส : นางพรรัตน์ กลิ่นประทุม
การศึกษา พ.ศ. 2521 B.S. Computer Science and Statistics: Iowa State University, U.S.A.
พ.ศ. 2523 M.S. Engineering Management: Catholic University Washington D.C., U.S.A.

สถานที่ทำงาน/ที่อยู่ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200
21 ซอยสุขุมวิท 58 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10250

ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง พ.ศ. 2529-2531 ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2531-2533 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2533-2533 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2533-2534 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2538-2539 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2539-2540 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2544 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

set07_up_whitebg.gif

ประวัตินายเนวิน    ชิดชอบ

นายเนวิน    ชิดชอบ

วันเข้ารับตำแหน่ง 5 มีนาคม พ.ศ. 2545

วันที่เกิด/สถานที่เกิด 4 ตุลาคม 2501 / จังหวัด สุรินทร์
ศาสนา พุทธ
สถานภาพการสมรส สมรส: คุณกรุณา ชิดชอบ
สถานที่ทำงาน / ที่อยู่ กระทรวงพาณิชย์
ถนนสนามไชย กรุงเทพฯ 10200


การศึกษา พ.ศ. 2542 ปริญญาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง พ.ศ. 2531 เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2531-2539 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ 5 สมัย
พ.ศ. 2534 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2538 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

set07_up_whitebg.gif

ประวัตินายอดิศัย โพธารามิก

ประวัติย่อ

นายอดิศัย โพธารามิก

วันเข้ารับตำแหน่ง 17 กุมภาพันธ์ 2544
วันที่เกิด/สถานที่เกิด 23 เมษายน 2483/ กรุงเทพมหานคร
ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส สมรส กับ นางพิชนี โพธารามิก
การศึกษา พ.ศ. 2500 มัธยมศึกษา โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
พ.ศ. 2505 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พ.ศ. 2510 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (University of Hawaii, U.S.A.)
พ.ศ. 2513 ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (University of Maryland, U.S.A.)

ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2505 - 2509 วิศวกร องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2513-2521 หัวหน้าศูนย์ออกแบบข่ายสายตอนนอกกิจการโทรศัพท์ทั่วประเทศ, องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2521 - 2543 ประธานกรรมการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2541-2542 ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สถานที่ทำงาน/ที่อยู่ กระทรวงพาณิชย์/4 ถนนสนามไชย กทม. 10200
ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง พ.ศ. 2544 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2543 สมาชิกพรรคไทยรักไทย
พ.ศ. 2543-2543 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2543-2543 รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาและกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา
พ.ศ. 2539-2542 สมาชิกวุฒิสภา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2539 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
พ.ศ. 2541 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
พ.ศ. 2543 ประถมาภรณ์ช้างเผือก

set07_up_whitebg.gif

ประวัตินายวัฒนา    เมืองสุข

นายวัฒนา    เมืองสุข

คุณวัฒนา เมืองสุข 
อายุ 28 พฤษภาคม 2500
อาชีพ :  นักการเมือง
สัญชาติ :  ไทย

การศึกษา

ปริญญาตรี :  นิติศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท :  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  (สาขากฎหมายเศรษฐกิจ) จุฬาลงกรณ์  มหาวิทยาลัย

เกียรติประวัติการทำงาน

 • 2525-2539   :  ทนายความ สำนักกฏหมายดิศญุตม์และวัฒนา
 • 2539-2543   :  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี
 • 2541-2542   :   เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ปัจจุบัน         :  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
        เกียรติประวัติทางการเมือง
 • 2544-ปัจจุบัน : รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
 • 2545-ปัจจุบัน : กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย
       เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • 2542 : ประถมาภรณ์มงกุฏไทย
 • 2544 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก
       เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 • โทรศัพท์ที่ทำงาน  : 02-398-9332
 • แฟ็กซ์                  : 02-675-8828

set07_up_whitebg.gif

ประวัตินายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

ประวัติย่อ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

วันเข้ารับตำแหน่ง 17 กุมภาพันธ์ 2544
วันที่เกิด/สถานที่เกิด 10 ธันวาคม 2497 /กรุงเทพฯ
ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส สมรส : นางสุริสา จึงรุ่งเรืองกิจ
การศึกษา ประกาศนียบัตรมัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พ.ศ. 2521 ปริญญาตรี วศบ. (ทางด้าน Manufacturing Engineering) University of California at Berkeley, U.S.A.
พ.ศ. 2538 ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐและเอกชน

ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2530 - 2541 ประธานกรรมการ บริษัทซัมมิท อีเล็คโทรนิคคอมโพเน้นท์ จำกัด
พ.ศ. 2533 - 2541 ประธานกรรมการ บริษัทซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล จำกัด
พ.ศ. 2521 - 2541 กรรมการผู้จัดการ บริษัทซัมมิท โอโตซีทอินดัสตรี จำกัด
พ.ศ. 2529 - 2541 กรรมการผู้จัดการ บริษัทซัมมิท โอโตบอดี้อินดัสตรี จำกัด
พ.ศ. 2534 - 2541 กรรมการบริหาร บริษัทซัมมิทไพน์เฮริ้สท กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จำกัด
พ.ศ. 2540 - 2541
กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย,
กรรมการ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
สถานที่ทำงาน/ที่อยู่ กระทรวงอุตสาหกรรม : ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
30 หมู่บ้านสินเก้า ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260

ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2540 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
พ.ศ. 2541 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
พ.ศ. 2542 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

set07_up_whitebg.gif

ประวัตินายพิเชษฐ สถิรชวาล

ประวัติย่อ

นายพิเชษฐ สถิรชวาล

วันเข้ารับตำแหน่ง 17 กุมภาพันธ์ 2544
วันที่เกิด/สถานที่ 8 ธันวาคม 2485/ จ.เพชรบุรี
ศาสนา อิสลาม
สถานภาพสมรส สมรส : นางสุรีย์ สถิรชวาล
การศึกษา พ.ศ. 2513 ปริญญาตรี California Collage of Commerce, U.S.A.
พ.ศ. 2515 ปริญญาโท University of Palm Beach Forida, U.S.A.
พ.ศ. 2518 ปริญญาโท West Coast University, U.S.A.

ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2527-2531 ผู้อำนวยการขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ

สถานที่ทำงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่อยู่ : 75/6 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง พ.ศ. 2539-2540 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2541 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
พ.ศ. 2543 ประถมาภรณ์ช้างเผือก

set07_up_whitebg.gif

ประวัตินายนิกร จำนง

นายนิกร จำนง

วันเข้ารับตำแหน่ง 5 มีนาคม พ.ศ. 2545

วันที่เกิด/สถานที่เกิด 5 ธันวาคม 2498/จังหวัดสงขลา
ศาสนา พุทธ
สถานภาพการสมรส สมรส: คุณสุวิมล จำนง
สถานที่ทำงาน / ที่อยู่ กระทรวงคมนาคม
38 ถนนราชดำเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10110

การศึกษา พ.ศ. 2521 ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2526 ปริญญาโท M.A.T (Government) Tarleton State
University, Texas U.S.A.

ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2531-2533 ผู้ช่วยโฆษกคณะกรรมาธิการ สวัสดิการสังคมและการกีฬา
พ.ศ. 2531-2534 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา
พ.ศ. 2539 ผู้อำนวยการพรรคชาติไทย
พ.ศ. 2544 กรรมการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
พ.ศ. 2544 - 2545
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎร
ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง พ.ศ. 2531-2534 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา
พ.ศ. 2535 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา
พ.ศ. 2538 ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2538-2539 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายบรรหาร ศิลปอาชา)
พ.ศ. 2544-2545 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2538 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
พ.ศ. 2544 ทวีติยาภรณ์มช้างเผือก

set07_up_whitebg.gif

ประวัตินายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี

ประวัติย่อ

นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี

วันเข้ารับตำแหน่ง 17 กุมภาพันธ์ 2544
วันที่เกิด/สถานที่เกิด 2 พฤษภาคม 2500
ศาสนา พุทธ
การศึกษา พ.ศ. 2521 สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2523 สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2529 อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ป้องกันจากแพทยสภา
พ.ศ. 2533 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้อำนวยการโรงเรียนการบริหารโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2535 ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.)
พ.ศ. 2539 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

set07_up_whitebg.gif

ประวัตินพ. พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช

นพ. พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช

คุณพรหมินทร์  เลิศสุริย์เดช
วัน/เดือน/ปีเกิด : 5  พฤศจิกายน  2497
 
การศึกษา
 
มัธยมศึกษา  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ปริญญาตรี  : วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2526 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2533 : Fellowship in Public Administration from Ottawa University and Carleton University, Canada (September 1989 - August 1990)  
2534 อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก จากแพทยสภา
2535 : National Health Administation, Japan (May - June 1992)  
 เกียรติประวัติทางการเมือง
 • 19.. 2544 - ปัจจุบัน   :      เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • .. 2543 - .. 2544   :      กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เอส.คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
 • .. 2540 - .. 2543    :      ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานบริการภาคพื้นดินและงานสนับสนุน บริษัท ชินวัตรแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน)
 • มี.. 2538 -  .. 2539    :      ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • .. 2537 - มี.. 2538     :     รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไอบีซี ลาว จำกัด
 • มิ.. 2538 - มี.. 2538     :      ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไอบีซี กัมพูชา จำกัด
 • .. 2536 - มี.. 2538     :      ผู้จัดการอาวุโส พัฒนาธุรกิจ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2534 - 2536                    :       หัวหน้าฝ่ายแผนงานสาธารณสุข กองแผนงานสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
 • 2531 - 2534                     :      นายแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น
 • 2528 - 2531                     :      นายแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
     สถานที่ที่ใช้ติดต่อ
 •  82/23  หมู่ 12 ซอยรามคำแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

set07_up_whitebg.gif

ประวัตินายวันมูหะมัดนอร์  มะทา

ประวัติย่อ

นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา

วันเข้ารับตำแหน่ง 17 กุมภาพันธ์ 2544
วันที่เกิด/สถานที่เกิด 11 พฤษภาคม 2487 / ยะลา
ศาสนา อิสลาม
สถานภาพสมรส โสด
การศึกษา พ.ศ. 2512 ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2517 ปริญญาโทบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน รองอธิการบดี สถาบันราชภัฎสงขลา

สถานที่ทำงาน/ที่อยู่ กระทรวงคมนาคม : 38 ถนนราชดำเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง พ.ศ. 2523 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2533 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2535 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2538 - 2539 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2539 ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานรัฐสภา
พ.ศ. 2544 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

set07_up_whitebg.gif

ประวัตินายประชา   มาลีนนท์

ประวัติย่อ

นายประชา   มาลีนนท์

วันเข้ารับตำแหน่ง 17 กุมภาพันธ์ 2544
วันที่เกิด/สถานที่เกิด 20 มีนาคม 2490/กรุงเทพฯ
ศาสนา พุทธ
สถานะภาพสมรส สมรส : นางแพ็ตตริเซีย แมรี่ มาลีนนท์

การศึกษา พ.ศ. 2535 วปรอ. 344 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
พ.ศ. 2514 Bachelor of Arts: Elmhurst College U.S.A, .High School Certificate: Oak Park and River Forest High School U.S.A.
พ.ศ. 2509 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2530-2544 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด

สถานที่ทำงาน/ที่อยู่ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด 622 อาคารเอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง พ.ศ. 2539-2543 สมาชิกวุฒิสภา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น 4 จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
ชั้น 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
ชั้น 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
ชั้น 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

set07_up_whitebg.gif

ประวัตินายประมวล   รุจนเสรี

นายประมวล   รุจนเสรี

คุณประมวล   รุจนเสรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
  
ตำแหน่ง ปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่ 21 / รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
วันเข้ารับตำแหน่ง 3 ตุลาคม 2545
วันที่เกิด/สถานที่เกิด :   21 มีนาคม 2482
ศาสนา :   พุทธ
สถานะภาพสมรส :   สมรส กับนางวันเพ็ญ รุจนเสรี

การศึกษา

ประถมศึกษา :    พ.ศ. 2492 : โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร จ.แม่ฮ่องสอน
มัธยมศึกษาตอนต้น :    พ.ศ. 2498 : โรงเรียนบริพัตรศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน
มัธยมศึกษาตอนปลาย :    พ.ศ. 2500 : โรงเรียนปรินโรแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
ปริญญาตรี :   พ.ศ. 2504 : รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท :   พ.ศ. 2508 : รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาบัตร :    พ.ศ. 2533 : วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 3

เกียรติประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2505
:   เสมียนมหาดไทย

 • พ.ศ. 2506 - 2509
:   ปลัดอำเภอตรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

 • พ.ศ. 2509
:   วิทยากรตรี กองตรวจและรายงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 • พ.ศ. 2510 - 2513
:   บุลากรโท กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 • พ.ศ. 2514 - 2515
:   นายอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

 • พ.ศ. 2516 - 2517
:   หัวหน้ากองการเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร

 • พ.ศ. 2517
:   หัวหน้ากองปกครอง กรุงเทพมหานคร

 • พ.ศ. 2517
:   หัวหน้าเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

 • พ.ศ. 2519 - 2520
:   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์

 • พ.ศ. 2520 - 2521
:   ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี

 • พ.ศ. 2522 - 2523
:   ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 • พ.ศ. 2523 - 2525
:   รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

 • พ.ศ. 2525 - 2526
:   รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

 • พ.ศ. 2526 - 2528
:   รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

 • พ.ศ.. 2528 - 2531
:   รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

 • พ.ศ. 2531 - 2533
:   ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • พ.ศ. 2533 - 2534
:   ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

 • พ.ศ. 2534 - 2535
:   ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนมหาดไทย (ระดับ 10 ) : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 • พ.ศ. 2535 - 2540
:   รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

 • พ.ศ. 2540 - 2542
:   อธิบดีกรมการปกครอง

 • พ.ศ. 2542 - 2543
:   รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง

          พ.ศ. 2543
:   รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
           พ.ศ. 2544 - 2545
:   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคไทยรักไทย
           พ.ศ. 2544 :   รองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล
:   กรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายติดตามการปฏิบัติราชการ
           พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน :   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
      เครื่องราชอิสริยาภรณ์
           พ.ศ. 2527 :   ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
           พ.ศ. 2530 :   ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
           พ.ศ. 2533 :   มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
           พ.ศ. 2535 :   มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

set07_up_whitebg.gif

ประวัตินายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

วันเข้ารับตำแหน่ง 5 มีนาคม 2545
วันที่เกิด/สถานที่ 13 พฤศจิกายน 2499/ จ. สมุทรสาคร
ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส สมรสกับนางพนิดา เทพกาญจนา
การศึกษา พ.ศ. 2520 นิติศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2522 Master of Comparative Law (Foreign Practice) มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตัน
พ.ศ. 2525 เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
พ.ศ. 2526 Master of Comparative Law (American Pracitice) มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตัน

ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2527-2528 ผู้ช่วยผู้พิพากษา
พ.ศ. 2528-2530 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสกลนคร
พ.ศ. 2530-2534 ผู้พิพากษาประจำกระทรวง
พ.ศ. 2534-2535 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. 2535-2537 รองเลขาธิการส่งเสริมงานตุลาการ
พ.ศ. 2537-2538 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง

สถานที่ทำงาน/ที่อยู่ ที่อยู่ : 159/41ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง พ.ศ. 2538-2539 รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2539-2540 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2544 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. 2544 - 4 มี.ค. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

set07_up_whitebg.gif

ประวัตินายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ

 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ

วันเข้ารับตำแหน่ง 5 มีนาคม 2545
วันที่เกิด/สถานที่เกิด 9 กุมภาพันธ์ 2498 / จังหวัดราชบุรี
ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส สมรส : พันเอกหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ
สถานที่ทำงาน/ที่อยู่ 333 ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
การศึกษา พ.ศ. 2514 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
พ.ศ. 2516 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
พ.ศ. 2520 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2521 ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ Purdue University, U.S.A.

ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติพัฒนา
พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา
พ.ศ. 2545
นายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายกสภาประจำสถาบันราชภัฎนครราชสีมา
ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง พ.ศ. 2533 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐบาล ฯพณฯ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัน(1)
พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐบาล ฯพณ ฯ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัน(2)
พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐบาล ฯพณฯ พลเอก สุจินดา คราประยูร
พ.ศ. 2538 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี รัฐบาล ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย
พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐบาล ฯพณฯ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

พ.ศ. 2541-2544 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐบาล ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย
พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย รัฐบาล ฯพณฯ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2538 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

set07_up_whitebg.gif

ประวัตินางอุไรวรรณ   เทียนทอง

นางอุไรวรรณ   เทียนทอง 

คุณอุไรวรรณ เทียนทอง

วัน/เดือน/ปีเกิด : 9 กรกฏาคม 2485
 
การศึกษา
 
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
  บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
 เกียรติประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. 2516 - 2537 ดำรงตำแหน่งเสมียนตราจังหวัดปราจีนบุรี
  จังหวัดนครนายก, จังหวัดนนทบุรี
 • พ.ศ. 2538 ได้รับการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 32
 • พ.ศ. 2540 - 2541 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนการคลังท้องถิ่น 
  ระดับ 8 สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง
 • พ.ศ. 2542 - 2545 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น ระดับ 9 กรมการปกครอง
     ประวัติการทำงาน
 • ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีวิทยา
 • เลขานุการมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น
 • อดีตกรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดน
 • อดีตอนุกรรมการว่าด้วยจรรยามารยาทและวินัยของสมาชิกคุรุสภา
 • อดีตอนุกรรมการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา
     สถานที่ที่ใช้ติดต่อ
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช)

set07_up_whitebg.gif

ประวัตินายพินิจ   จารุสมบัติ

 นายพินิจ   จารุสมบัติ

คุณพินิจ จารุสมบัติ
วัน/เดือน/ปีเกิด : 13 ตุลาคม 2494
 
การศึกษา
 
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 เกียรติประวัติทางการเมือง
 • .. หนองคาย พรรคสามัคคีธรรม 2535/1
 • ร่วมก่อตั้งพรรคเสรีธรรมร่วมกับ ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์ 2535/2             
 • ..หนองคาย พรรคเสรีธรรม 2535/2 
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 2535/2 
 • ..หนองคาย พรรคเสรีธรรม 2538       
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 2539
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  หัวหน้าพรรคเสรีธรรม 2540
 • กรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (...ทักษิณ  ชินวัตร) 2544
 • ผู้อำนวยการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. จังหวัดมุกดาหารและ จังหวัดอุบลราชธานี รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย 2544
     สถานที่ที่ใช้ติดต่อ
 • 999 หมู่ 11 ตำบลชัยพร อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย

set07_up_whitebg.gif

ประวัตินายปองพล   อดิเรกสาร

ประวัติย่อ

 นายปองพล   อดิเรกสาร

วันเข้ารับตำแหน่ง 17 กุมภาพันธ์ 2544
วันที่เกิด/สถานที่เกิด 23 มีนาคม 2485
ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส สมรส : นางธิดา อดิเรกสาร
การศึกษา พ.ศ. 2507 ปริญญาตรี สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2509 ปริญญาโท สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2509 - 2511 วิทยากรโท กรมเศรษฐสัมพันธ์กระทรวงเศรษฐการ
พ.ศ. 2511 - 2516 เจ้าหน้าที่การข่าวกรมประมวลข่าวกลางสำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2516 - 2520 กรรมการผู้จัดการ บริษัทโรแยลโมเซกเอกซ์ปอร์ท จำกัด
พ.ศ. 2520 - 2526 ประธานกรรมการ บริษัทเครื่องหนังไทย จำกัด
พ.ศ. 2529 - 2534 ผู้อำนวยการ องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)

ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง พ.ศ. 2526 - 2529 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสระบุรี
พ.ศ. 2535 - 2535 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสระบุรี
พ.ศ. 2538 - 2543 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสระบุรี
พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (บัญชีรายชื่อ)
พ.ศ. 2535 - 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
พ.ศ. 2538 - 2539 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2540 - 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถานที่ทำงาน/ที่อยู่ 19 ซ. อารีย์ 1 ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ประถมาภรณช้างเผือก
มหาวชิรมงกุฎ
มหาประถมภรณ์ช้างเผือก

set07_up_whitebg.gif

ประวัติดร. สิริกร มณีรินทร  

ประวัติย่อ

ดร. สิริกร มณีรินทร  

วันเข้ารับตำแหน่ง 14 มิถุนายน 2544
วันที่เกิด/สถานที่เกิด 22 พฤศจิกายน 2494
สถานภาพสมรส สมรส กับ พล.ต.ต. วงกต มณีรินทร์
การศึกษา พ.ศ. 2513-2516 ปริญญาตรี (อักษรศาสตร์) University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย ด้วยทุนโคลัมโบ
พ.ศ. 2518-2519 ปริญญาโท (วรรณคดีเปรียบเทียบ) Universite Grenoble ประเทศฝรั่งเศส
พ.ศ. 2520-2525 ปริญญาเอก (วรรณคดีเปรียบเทียบ) Universite Paris VII ประเทศฝรั่งเศส

ประวัติการทำงาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (มติ ครม. 6 มี.ค.2544)
พ.ศ. 2531-2544 ผู้บริหารบริษัทเครือยนตรกิจกรุ๊ป
พ.ศ. 2517-2531อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2534-2540 เหรัญญิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร
พ.ศ. 2542-2543 อนุกรรมการคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี
พ.ศ. 2542-2544 เครือข่ายผู้ปกครองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2544 เลขานุการชมรมผู้ปกครองโรงเรียน Whanganui Collegiate School นิวซีแลนด์

ตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2541 ผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทย
พ.ศ. 2541 เหรัญญิกพรรคไทยรักไทย
พ.ศ.2541-2544 เลขานุการคณะทำงานวิชาการนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครอบครัว เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ พรรคไทยรักไทย
พ.ศ.2542-2544 เลขานุการคณะทำงานโครงการสภาเยาวชนไทย ปี 2000 พรรคไทยรักไทย
พ.ศ.2543 เลขานุการโครงการพลังครอบครัวสร้างภูมิคุ้มภัยให้สังคมไทย
พรรคไทยรักไทย
พ.ศ. 2544 ประธานคณะทำงานโครงการสภาเยาวชนไทย ปี 2000 พรรคไทยรักไทย

ภารกิจในหน้าที่ที่ปรึกษาฯ ประธานที่ปรึกษาและกรรมการอำนวยการโครงการวิทยาลัยชุมชน
รองประธานกรรมการอำนวยการและประธานกรรมการดำเนินการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
กรรมการอำนวยการและประธานกรรมการดำเนินการกำหนด
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
กรรมการอำนวยการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประธานกรรมการพัฒนา"ห้องสมุดเพื่อเด็กและเยาวชน" ร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการปฏิรูปการศึกษาเอกชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการศึกษาเอกชน
รองประธานกรรมการจัดทำหนังสือสร้างเสริมศีลธรรมนักเรียนนักศึกษา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาครูของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการรวบรวมผลงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

set07_up_whitebg.gif

ประวัตินางสุดารัตน์ เกยุราพันธ ์

ประวัติย่อ

นางสุดารัตน์ เกยุราพันธ ์

วันเข้ารับตำแหน่ง 17 กุมภาพันธ์ 2544
วันที่เกิด/สถานที่เกิด 1 พฤษภาคม 2504
ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส สมรส : นายสมยศ ลีลาปัญญาเลิศ
การศึกษา พ.ศ. 2526 ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2530 ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2535,2538,2539 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2535 รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2538 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

สถานที่ทำงาน/ที่อยู่ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง พ.ศ. 2537 - 2539 เลขาธิการพรรคพลังธรรม
พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

set07_up_whitebg.gif

ประวัติพล.ต.อ. ประชา  พรหมนอก 

พล.ต.อ. ประชา  พรหมนอก 

วันเข้ารับตำแหน่ง 3 ตุลาคม 2545
วันที่เกิด/สถานที่เกิด 18 พฤษภาคม 2485 / จังหวัดนครราชสีมา
ศาสนา พุทธ
สถานะภาพสมรส

สมรส  :  คุณหญิงวารุณี พรหมนอก

สถานที่ทำงาน/ที่อยู่ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000
การศึกษา
 • พ.ศ. 2508 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (ตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • พ.ศ. 2529 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2530 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 31
 • พ.ศ. 2539
  - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขานิติศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขารัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. 2508 รองสารวัตรแผนก 3 กองกำกับการ กองตำรวจสันติบาล
 • พ.ศ. 2513 รองผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธร อ.สว่างแดนดิน จ. สกลนคร
 • พ.ศ. 2515 นายเวรผู้บังคับการตำรวจภูธรเขต 4 จ. ขอนแก่น
 • พ.ศ. 2517 ผู้บังคับการ สถานีตำรวจภูธร อ. เมือง จ. ขอนแก่น
 • พ.ศ. 2518 สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจภูธร อ. เมืองอุดรธานี จ. อุดรธานี
 • พ.ศ. 2519 รองผู้กำกับการตำรวจภูธร จ. นครราชสีมา
 • พ.ศ. 2520 ผู้กำกับการนโยบายและแผน กองกำกับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจภูธร 3 จ. ลำปาง
 • พ.ศ. 2522 ผู้กำกับการตำรวจภูธร จ. ร้อยเอ็ด, จ. อุดรธานี
 • พ.ศ. 2524 รองผู้กำกับการตำรวจสันติบาล
 • พ.ศ. 2526 ผู้กำกับการตำรวจภูธร 6 จ. ขอนแก่น
 • พ.ศ. 2528 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภูธร 2 จ. นครราชสีมา
 • พ.ศ. 2531 รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร 2 จ. นครราชสีมา
 • พ.ศ. 2532 ผู้บัญชาการประจำกรมตำรวจ (ทำหน้าที่งานธุรการและมวลชนสัมพันธ์) กรมตำรวจ
 • พ.ศ. 2534 ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
 • พ.ศ. 2534 ผู้บัญชาการศึกษา
 • พ.ศ. 2534 ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ กรมตำรวจ
 • พ.ศ. 2537 รองอธิบดีกรมตำรวจ กรมตำรวจ
 • พ.ศ. 2540 อธิบดีกรมตำรวจ กรมตำรวจ
 • พ.ศ. 2541 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง
 • พ.ศ. 2539-2543 สมาชิกวุฒิสภา
 • พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • พ.ศ. 2543 รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา
 • พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
 • ทุติยจุลจอมเกล้า

set07_up_whitebg.gif

 

 

 

 

กองข่าว ทภ.2